دبیرستان دخترانه غیردولتی دوره دوم دکتر آزیدهاک اداره آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان

مقام های ورزشی دبیرستان دکتر آزیدهاک

رتبه اول  کشوری شنا

توسط دانش آموز شقایق مهرزاد

رتبه اول دارت کشوری

توسط دانش آموز شقایق مهرزاد

کسب رتبه دوم بسیج دانش آموزی

در رشته والیبال

دانش آموز پریا ریخته گران

رتبه اول نوجوانان استانی رشته تکواندو

دانش آموز مهدیس خراسانی