دبیرستان دخترانه غیردولتی دوره دوم دکتر آزیدهاک اداره آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان

پیام تبریک

افتخارات فرهنگی و هنری دبیرستان دکتر آزیدهاک

 

 


رتبه سوم احکام توسط دانش آموز ستایش نکویی مهر-دوم ریاضی

رتبه اول تئاترسال 93

رتبه سوم سرود سال93

رتبه دوم تئاتر و سرود سال 92